ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីលើតុ

  • ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីលើតុ

    ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីលើតុ

    DZ-600T

    ម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់បូមធូលីផ្តេកប្រភេទខាងក្រៅ ហើយមិនត្រូវបានកំណត់ដោយទំហំនៃបន្ទប់បូមធូលីទេ។វាអាចបូមធូលីដោយផ្ទាល់ (បំប៉ោង) ផលិតផលដើម្បីរក្សាផលិតផលឱ្យនៅស្រស់ និងដើម ទប់ស្កាត់ ដើម្បីពង្រីកការផ្ទុក ឬរក្សាទុកផលិតផលតាមពាក្យ។