ការទាញយក

  • បង្ហាប់ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់
  • FMQP
  • ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ Thermoforming
  • ឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់ថាស
  • ឧបករណ៍បិទភ្ជាប់បំពង់ Ultrasonic