ឧបករណ៍បិទភ្ជាប់បំពង់ Ultrasonic

  • ឧបករណ៍បិទភ្ជាប់បំពង់ Ultrasonic

    ឧបករណ៍បិទភ្ជាប់បំពង់ Ultrasonic

    DGF-25C
    ឧបករណ៍បិទភ្ជាប់បំពង់ Ultrasonicគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលប្រើឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំ ultrasonic ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលើផ្នែកផ្សាភ្ជាប់នៃធុងវេចខ្ចប់ដើម្បីបិទភ្ជាប់កញ្ចប់។
    ម៉ាស៊ីនមានទំហំតូច និងអាចប្រើប្រាស់បាន។ជាមួយនឹងការកាន់កាប់តិចតួចតិចជាង 1 cbm វាមានសមត្ថភាពធ្វើដំណើរការទាំងមូលចាប់ពីការផ្ទុកបំពង់ ការតំរង់ទិស ការបំពេញ ការផ្សាភ្ជាប់ ការកាត់ផ្តាច់រហូតដល់ទិន្នផលចុងក្រោយ។