ម៉ាស៊ីនបូមធូលីផ្ទៃតុ

  • Desktop Vacuum(Inflate) Packaging Machine

    ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី (អតិផរណា)

    DZ (Q) -600T

    ម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីផ្ដេកប្រភេទខាងក្រៅហើយមិនត្រូវបានកំណត់ដោយទំហំនៃអង្គជំនុំជម្រះបូមធូលីទេ។ វាអាចបូមធូលីដោយផ្ទាល់ (បំប៉ោង) ផលិតផលដើម្បីរក្សាផលិតផលឱ្យនៅស្រស់និងដើមការពារមិនឱ្យពង្រីកការផ្ទុកឬអភិរក្សផលិតផល។