ម៉ាស៊ីនបូមធូលីពីរជាន់

  • Vacuum Packaging  Machines

    ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី

    DZ-500 / 2S

    ជាធម្មតាម៉ាស៊ីនបូមធូលីនឹងយកខ្យល់ចេញចូលក្នុងកញ្ចប់ទាំងអស់ដូច្នេះផលិតផលនៅខាងក្នុងកាបូបអាចរក្សាទុកបានយូរ។
    ជាមួយនឹងអង្គជំនុំជម្រះពីរកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវេនមិនឈប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីទ្វេអង្គមានប្រសិទ្ធិភាពជាងម៉ាស៊ីនបូមធូលីបុរាណ។